Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

Czcionka:

Nowe kryteria dochodowe

 

Rada Ministrów przyjęła 13 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2018 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:

 

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł
 • dla osoby w rodzinie –528 zł

Podwyższone zostaną także niektóre świadczenia:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 1763 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą- 647 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1376 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego - 645 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego - 308zł.          

 

 


 

Kryteria Przyznania Świadczenia:

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. :

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złotych, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz  innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne według Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym określone typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

 

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (art. 2 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.

 

FORMY POMOCY

I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

1. ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

2. ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje na podstawie art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

3. ZASIŁEK CELOWY

Przyznawany na podstawie art. 39 Ustawy o Pomocy Społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.930)na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającą  dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. (art. 39 a Ustawa o Pomocy Społecznej)

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Specjalny zasiłek celowy

Przysługuje na podstawie art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej).

 

II ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • Schronienie - Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie 
 • Niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
 • Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem według przyjętych zasad i norm w społeczeństwie lokalnym.

Pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielana jest osobom i rodzinom niezależnie od kryterium dochodowego.

 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 • składki na ubezpieczenia społeczne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 • mieszkanie chronione (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)

 

W ramach pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Programowi „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowane są działania w zakresie:

Dożywianie:

 • dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (uczęszczającym do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum)
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach o których mowa w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom wyżej wymienionych jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy Ustawy o Pomocy Społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

P O M O C

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. :

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świątkach (z pracownikiem socjalnym) w celu załatwienia niezbędnych formalności do przyznania pomocy, rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej, materialnej i rodzinnej oraz w przypadku wystąpienia i chęci rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Uzyskanie pomocy jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań:

 • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach
 • przedłożeniu niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń (do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • spełnianiu kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.,
 • stwierdzeniu przez pracownika socjalnego braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby bądź rodziny.

Decyzja przyznająca Pomoc osobie lub rodzinie w formie pieniężnej lub niepieniężnej wydawana jest w postaci pisemnej po złożeniu wymaganych dokumentów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy należy się zgłosić do pracownika socjalnego w godzinach pracy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach.

 

TEREN POSZCZEGÓLNYCH

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

 

Pracownik socjalny

 

 

Rejon

 

Miejscowości

 

 

PANI

JADWIGA

MISIEWICZ

 

 

 

REJON I

 

KALISTY

KOMALWY

KONRADOWO

WORŁAWKI

ŻARDENIKI

KLONY

DRZAZGI

JANKOWO

 

 

PANI

ANNA

RYNKO

 

 

 

REJON II

 

GOŁOGÓRA

SKOLITY

GARZEWO

BRZYDOWO

ŁUMPIA

BRZEŹNO

WŁODOWO

KŁOBIA

 

 

 

PANI

KAMILA

CEGIEŁKA
 

 

 

 

 

REJON III

 

 

KWIECEWO

RÓŻYNKA

ŚWIĄTKI

 

 

 

 

PANI

MONIKA
JEGLIŃSKA

 

 

 

REJON III

 

KWIECEWO

RÓŻYNKA

ŚWIĄTKI

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png