Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent Rodziny


 

 

Wszelkie informacje nt. "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej " umieszczane są na stronie:

https://swiatki.naszops.pl/bip/praca

https://swiatki.naszops.pl/asystent-rodziny

 


 

„ Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”

 

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Asystent rodziny

Szczegóły na stronie www.gops.swiatki.pl/bip

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7773,program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2016.html

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach uczestniczył w programie " Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej "

Na terenie gminy Świątki zatrudnionych jest w ramach programu 2 asystentów rodziny na rok 2016.

 

Marek Gracz- Asystent Rodziny

tel. (89) 526 00 87,  (89) 513 16 68

tel. kom. 533 302 960

 

Eliza Jędrzejewska- Asystent rodziny

tel. (89) 526 00 87,  (89) 513 16 68

tel. kom. 533 302 960

 

Środki na zatrudnienie pochodzą z „ Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”,  w ramach którego ogłoszono konkurs przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji:

 

- Opiekuńczo - wychowawczych.

- Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, pełnomocnika oraz doradcy, a także aktywizować i wspierać rodzinę.

- Podejmuje działania prowadzące do zmiany relacji w rodzinie, motywuje do chęci dokonania tej zmiany i budowania poczucia wartości członków rodziny.

- Praca z rodziną polega także na przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji w celu podnoszenia kwalifikacji i podejmowania zatrudnienia.

 

Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces realizacji założonego planu. Najczęściej plan taki obejmuje:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny odpowiedniemu podmiotowi;

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png