Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DODATEK OSŁONOWY 
DODATEK OSŁONOWY w 2022 roku
 
Kryterium dochodowe
 
Jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:
1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
możesz starać się dodatek osłonowy.
 
UWAGA!
 
W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.
 
Wysokość dodatku osłonowego
 
gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.
Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.
gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.
 
WAŻNA INFORMACJA
Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.
 
WAŻNE
W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.
Wnioski będą przyjmowane formie tradycyjnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego
Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.
Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 
Ważne!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
 
Dochód podlegający odliczeniu:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.
Podstawa prawna:
Ustawa o dodatku osłonowym(serwis zewnętrzny)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zworu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego(serwis zewnętrzny)
 
Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel: 89 526 00 87
 
 

 

INFORMACJE O DODATKU OSŁONOWYM:

https://swiatki.naszops.pl/dodatek-oslonowy

 

Jak obliczyć dochód?

To nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:

  • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
  • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli przekroczy on kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png