Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowybędą przyjmowane od dnia 1 sierpnia

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


 

Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 725 zł.


 

 

 W związku z uzyskaniem szczegółowych informacji należy zgłosić się do Działu Świadczeń Rodzinnych,

Pani Anna Retka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach,

tel. (89) 526 00 87, (89) 513 16 68, 509 221 995

 

 


 

Osoby, których dochód nie przekracza kwoty  725,00 zł netto na osobę w rodzinie mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należy pamiętać, że :

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Warunkiem przyznania świadczenia jest bezskuteczność alimentacji orzeczona przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne.
  • Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Świątkach informuje że:

w sprawie uzyskania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  (wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

  • od sierpnia każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, który kończy się   każdego 30 września roku następnego
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października będzie skutkować wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik do dnia 30 listopada

Ustawa i rozporządzenie:

  1. http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa-ustawa-fa-2015.859_ze_zm_do2015.1830.pdf
  2. http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa-2015-2229-tryb-fa.pdf
  3. http://opsinfo.pl/pliki/prawo/fa/fa-uig-2014-1015_ze_zm-do2015-396.pdf

              POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

 

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz       o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

  • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
  • zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
  • w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

  • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
  • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png