Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

U W A G A!

Z dniem 1 sierpnia 2017robowiązywać zaczną istotne zmiany w zasadach ubiegania się o:

ŚWIADZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program „Rodzina 500+”)

Nowe terminy składania wniosków

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, w zakresie wszystkich powyżej wymienionych świadczeń, składać będzie można od dnia 1 sierpnia 2017.

Nowe formularze wniosków

Ulegają zmianie formularze wniosków składanych:

 • na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2016/2017,
 • na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski na poszczególne okresy zasiłkowe różną się od siebie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi,
który z nich zamierzacie Państwo wypełnić.

Wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (na obecny i nowy okres) zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od dnia 01 sierpnia 2017 roku wnioski można składać:

 • przez internet za pomocą: 
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach,

W powyższych terminach będą również wydawane druki wniosków.

Wszelkie informacje w zakresie:

 • świadczenia wychowawczego: tel.: 89 526 00 87,
 • świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: tel.:89 526 00 87

Najważniejsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i świadczeniu wychowawczym 

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko
  Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego („Rodzina 500+”) na okres rozpoczynający się od 1 października 2017r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017r.
 2. Nowe regulacje, dotyczące stosowania przepisówo o utracie i uzyskaniu dochodu
  Utratą dochodu nie będzie sytuacja, w której wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska go u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło, lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
 3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustalany będzie w oparciu o obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.). Ustalając dochód z działalności podlegającej tej formie opodatkowania przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze ww. obwieszczenia.
 4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez Wnioskodawcę
  Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Przypominamy również, że:

 • decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego 500+ obowiązują do 30 września 2017 r.
 • decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązują do 30 września 2017 r.
 • decyzje przyznające prawo do zasiłków rodzinnych obowiązują do
  31 października 2017 r.

Wobec powyższego w celu kontynuacji świadczeń należy 
o nie ponownie zawnioskować na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Uwaga!
Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:

 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
 2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)

 

I N F O R M A C J A
 

okres zasiłkowy 2017/2018

w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Świątkach

 

Okres zasiłkowy (2016/2017) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017 r. i trwa do 31 października 2018 r

 

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016r.
 

Wniosek oraz załączniki do pobrania w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Światkach pokój nr 2

 

Ważne!!! –

obowiązek dostarczenia zaświadczeń ze szkoły

do 15 września 2017 r.
 

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2016/2017 których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2017 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.
 

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia, bowiem mogą być wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r.ż, a kontynuują naukę w szkole.
 

 !!!! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2017 r. zostanie wstrzymana!!!!!

 

  Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

 

Okres zasiłkowy (2017/2018) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017 r. i trwa do 31 października 2018 r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy (2017/2018) będą przyjmowane od dnia 1 września 2017 r.

 

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2017r.


 

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016r.

 

W związku z uzyskaniem szczegółowych informacji należy zgłosić się do Działu Świadczeń Rodzinnych,

Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych - Pani Anny Trocha

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach,

tel. (89) 526 00 87, (89) 513 16 68, 509 221 995

 


Nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

obowiązujące w 2016 roku

Ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  Dz. U. poz. 2284), z mocą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie określa:

 1. sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych;
   
 2. wzory:
 1. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
   
 2. oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   
 3. kwestionariusza wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy.

 

Pobierz treść rozporządzenia w formacie .pdf

 

Wnioski można pobrać w formacie pdf na końcu bieżącej strony.

 

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/jednorazowa-zapomoga-tzw-becikowe-2016-1453999084.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/zaswiadczenie-lekarskie-do-becikowego1-1453999129.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/zaswiadczenie-o-zarobkach-wydane-dla-potrzeb-swiadczen-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnego-1453999158.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/zasilek-pielegnacyjny-2016-1453999211.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-o-zasilek-rodzinny-1453999250.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-w-sprawie-jednorazowej-zapomogi-z-tytulu-121212-1453999298.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-o-swiadczenia-rodzicielskie-1-1453999388.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/swiadczenie-pielegnacyjne-1453999434.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/specjalny-zasilek-opiekunczy-2016-1453999494.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-wielkosci-gospodarstwa-1453999539.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-uczeszczaniu-dziecka-1453999866.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-potwierdzajace-tymczasowe-zameldowanie-1453999866.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-urlopie-wychowawczym-1453999871.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-dochodzie-nieopodatkowanym-zal-7-1453999871.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-czlonka-rodziny-rozliczajacego-sie-w-formie-ryczaltu-ewidencjonowanego-lub-karty-podatkowej1-1453999879.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-niekorzystaniu-z-caldobowej-opieki-nad-dzieckiem-1453999880.pdf

 •  

https://swiatki.naszops.pl/pliki/plik/oswiadczenie-o-uczeszczaniu-dziecka-do-szkoly-wyzszej-1453999880.pdf

 

 


 

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

 

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych  mają szansę na pobieranie zasiłku. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Wprowadza to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy i świadczeniach rodzinnych. (Dz. U z 2015 roku poz. 995).

 

Od 1 stycznia 2016 roku , gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.


Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego  o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe  jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł.
Zasada "Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

W związku z uzyskaniem szczegółowych informacji należy zgłosić się do Działu Świadczeń Rodzinnych,

Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych - Pani Anny Trocha w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach,

tel. (89) 526 00 87, (89) 513 16 68, 509 221 995

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobierać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach w godzinach urzędowania Ośrodka.

 


W przypadku podjęcia pracy za granicą R.P. informacji w zakresie świadczeń rodzinnych udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

 


Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego– świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.  Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne, który będzie realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do tego celu – informację jaki urząd realizuje świadczenia rodzinne w danej gminie osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta/gminy).

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zostanie opracowany w ramach nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 r. (obecnie trwają prace nad opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku).


Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

 

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo: od 1 listopada 2015 r. oraz                          od 1 listopada 2017 r.

 

Od 1 listopada br. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

 

To pierwszy etap wzrostu tych kryteriów. Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o 80 zł.

 

Wzrost  zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi od 1 listopada
2015 r.

 

Od 1 listopada 2015 r.:

 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł;
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.

 

Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł  (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

           -    do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł;

           -    powyżej 5. roku życia – z 80 zł do  100 zł;

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

           -   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;

           -   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

 

Kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

 


Świadczeniami rodzinnymi są:

 

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

 

Zasiłek Rodzinny

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1)   77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia lub
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia 
kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.


Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:
 

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

Podstawowe dokumenty, które należy złozyć wraz z wnioskiem o świadczenia rodzinne:

 • kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 • odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia o dochodach członków rodziny za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, 
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimentów jest skuteczna

 

Jednorazowa Zapomoga z tytułu Urodzenia się Dziecka

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255).

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. przed 1 stycznia 2013 r.,  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez kryterium dochodowego. Również w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

 

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.


Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).
 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką alb przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Przy składaniu wniosku niezbędne są  m.in.:

 • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy i
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mogły zostać dołączone uwierzytelnione kopie tych dokumentów, konieczne jest okazanie oryginałów),
 • zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży  
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

 

Zasiłek Pielęgnacyjny 


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie. Natomiast od 1 lipca 2013 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona do kwoty 620,00 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.


Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu

niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Osobom, , innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3 ) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1)   nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2)   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2. osoba wymagająca opieki:

 1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
   i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, 
 3. na osobę wymagającej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
  o którym mowa w art. 10 ustawy , prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623,00 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.

 

Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

a)  osoby wymagającej opieki,

b)  rodziców osoby wymagającej opieki,

c)  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

d)  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

e)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-  z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

a)  osoby wymagającej opieki,

b)  małżonka osoby wymagającej opieki,

c)  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-   z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów  np. KRUS,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny

zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek dla opiekuna


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 poz. 567 z późn. zm.)

1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyj-nego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

 

 

W związku z uzyskaniem szczegółowych informacji należy zgłosić się do Działu Świadczeń Rodzinnych,

Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych - Pani Anny Trocha

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach,

tel. (89) 526 00 87, (89) 513 16 68, 509 221 995

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobierać  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach w godzinach urzędowania Ośrodka.


W przypadku podjęcia pracy za granicą R.P. informacji w zakresie świadczeń rodzinnych udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png