Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Inspektor Ochrony Danych

 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach, 11-008 Świątki 87, NIP 739-30-29-204, REGON 004453738, tel. (089) 526 00 87, email: gops@swiatki.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane m.in.:
  1. budowania pozytywnego wizerunku jednostki, prowadzenia strony internetowej oraz kont w mediach społecznościowych;
  2. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej oraz realizacji statutowych zadań jednostki;
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie administratora danych, między innymi doradztwo prawne, wsparcie systemów informatycznych.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie placówki oraz u inspektora ochrony danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa. Dobrowolna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  1. do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;
  2. zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej;
 8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Tomasz Trzciałkowski - inspektor ochrony danych, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443.
 9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png