Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach z siedzibą 11-008 Świątki 87, posiadający REGON: 004453738, NIP 739-30-29-204, e-mail: gops@swiatki.pl, tel. 89 526 00 87, fax. 89 616 98 22.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski, tel.: (+48) 511 793 443, e-mail: kontakt@idpo.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań pomocy społecznej oraz w celu realizacji statutowych zadań administratora danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, doradcze, informatyczne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, przez okres wskazany w normatywie kancelaryjnym obowiązującym u administratora danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. do sprostowania danych;
  3. do sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)
  4. do ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa; tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Odmowa skutkować będzie brakiem możliwości realizacji pomocy społecznej, o której mowa w pkt. 3.
 9. Dane osobowe nie będą profilowane, nie będą również służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png