Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Wypłacenie wynagrodzenia  za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet państwa. Oznacza to, że  wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki następuje dopiero  po otrzymaniu na ten cel środków od Wojewody.

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone przez opiekuna (wniosek złożony do GOPS).

Opiekun prawny pobierający wynagrodzenie ma obowiązek, informowania ośrodka pomocy społecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W powyższych przypadkach wynagrodzenie za sprawowanie opieki nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png