Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy - edycja 2023

 

 

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cele szczegółowe:

1. wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z skierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;

 2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Zakłada się, że długofalowymi efektami programu będą:

1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.

2. Poprawa jakości życia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.

3. Rozwój małych i kameralnych form pomocy na poziomie lokalnym, tym samym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.

 4. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.

 

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

dofinansowanie kosztów, jakie Gmina Świątki ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy i tak:

- do 30% w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób

skierowanych przed 2022 r.

- 50% w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób

kierowanych w 2022 r. i 2023 r.,

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png