Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy- edycja 2024

Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2024 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program jest realizowany od 2022 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE :

CEL PROGRAMU

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
  2. Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy przez:
  1. dofinasowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów podmiotowi uprawnionemu[1] lub osobie fizycznej celem utworzenia domu,
  2. dofinasowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku będącym własnością podmiotu uprawnionego, w którym podmiot ten planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.

ADRESACI PROGRAMU

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).

ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

czyli komu można udzielić wsparcia w ramach programu

  1. gminom, które mają podpisaną umowę z podmiotem uprawnionym lub osobą fizyczną na prowadzenie rodzinnego domu pomocy i kierują bądź planują skierować osoby do rodzinnego domu pomocy,
  2. gminom, które posiadają w swoich zasobach budynek, który planują w formie najmu udostępnić podmiotowi uprawnionemu lub osobie fizycznej w celu uruchomienia rodzinnego domu pomocy,
  3. gminom, które na zasadach wynikających z art. 25 ustawy o pomocy społecznej planują dofinansować tworzenie rodzinnego domu pomocy w budynku będącym własnością podmiotu uprawnionego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

(czyli podstawa prawna udzielenia wsparcia finansowego oraz wysokość dotacji przyznawanej w ramach programu )

Wsparcia finansowego dla gmin udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.

Gmina Świątki zawnioskowała o dofinansowanie z Modułu I: tj. dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy (koszty pobytu osób w placówkach):

  •  do 30% kosztów ponoszonych przez gminy w roku 2024 za pobyt osób kierowanych do rodzinnych domów pomocy przed  1 stycznia 2022 r.
  •  do 50%  kosztów ponoszonych przez gminy w roku 2024 w przypadku osób skierowanych decyzją administracyjną do rodzinnego domu pomocy w roku 2022 lub w roku 2023.
 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png