Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 zapewnia  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Celem Programu w ramach modułu 1 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z terenu Gminy Świątki. Celem Programu jest również ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia. Realizacja Programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej :
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 200,00 zł co stanowi 200 % sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

MODUŁ DLA DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto Program dofinansuje dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie posiłku przygotować. Osoby te bardzo często zgłaszają się po pomoc żywnościową. Niezbędne jest w tym przypadku wsparcie tych osób, gdyż to one mają najmniejsze możliwości do radzenia sobie z zaspokajaniem potrzeb żywieniowych. Pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1 552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej i 1 200 zł – dla osoby w rodzinie .

W przypadku ubiegania się o pomoc  należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS).

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png