Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

#Rodzina 500Plus


 

 

 

 


 

Od 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Świątki jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach.

Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Wyrównanie od miesiąca kwietnia nastąpi bez względu na to czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju, czerwcu włącznie  do 1 lipca 2016 r.

 

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tzn. od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej Gminy w trzech pierwszych miesiącach wnioski będą przyjmowane na trzech stanowiskach pracy w tut. Ośrodku (tj. dział świadczeń rodzinnych, sekretariat).

Druki wniosków są dostępne  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świątkach oraz do pobrania na stronie internetowej Ośrodka.

 

DRUKI do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załączniki nr 2, 3 i 4

Informator dla Rodzin - Program Rodzina 500 Plus

Wnioski będzie można składać również w formie elektronicznej, między innymi poprzez

- portal Empatia – prowadzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- za pośrednictwem usługi PUE ZUS,

- przez platformę teleinformatyczną ePUAP

- oraz w wybranych bankach świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód.

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

 

 

Załącznikami do wniosku dla osób ubiegających się

o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

_______________________________________________________________________________________1) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:


a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),


b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,


c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,


d) umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,


e) umowa o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,


f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,


g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,


h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
–zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub


–informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,


i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,


j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,


k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

2) karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),

3) karta pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

 


 

 


 

        

 

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci„Rodzina 500 plus” wchodzi w życie

z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

 

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

Jednocześnie informujemy, że zostało już wydane przez ministra rodziny, pracy  i polityki społecznej rozporządzenie z dnia 18 lutego 2016 roku  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, które określa wzory wniosków oraz załączników do nich                      

(tekst rozporządzenia zob. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/214/1 ).

 

Niezwłocznie po otrzymaniu z drukarni formularze wniosków i załączników do nich zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach –

do pobrania (https://swiatki.naszops.pl/rodzina-500plus).

 

Uwaga:

W Gminie Świątki świadczenia wychowawcze będzie przyznawał

oraz wypłacał

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach,

Świątki 87 11-008 Świątki,

tel. 89 526 00 87; 89 513 16 68.

 

 

 

W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu,

tak, aby można było sprawnie obsłużyć wnioskodawców.

 

Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500 plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/#Dla_kogo?

 

 


 

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o projekcie

               #Rodzina500+

     zajrzyj klikając w link :

 

http://www.uw.olsztyn.pl/

https://www.mpips.gov.pl

następnie  klikając w zakładkę po prawej stronie

RODZINA 500 plus

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png