Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

 

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

 

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego

  Pani Aneta Strękowska -  Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Świątkach,

 

tel. 89 526 00 87,

89 513 16 68,

533 302 960

 

wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą w rodzinie udziela w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele: 

                                a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

                                b) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

                                c) Policji

                                d) oświaty

                                e) ochrony zdrowia

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić przedstawiciele innych instytucji, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkowie Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

# opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemoc w rodzinie

# monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy 

# dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

 

Członkowie Grup Roboczych mogą przetwarzać dane osobowe osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą.

 

Więcej w: 

  1. Niebieska Linia: www.niebieskalinia.pl

  2. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl

  3. Fundacja Dzieci Niczyje: www.fdn.pl

 

 


 

Informuję, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie
w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno
dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na celu ułatwienie udzielenia skutecznej pomocy tym osobom i ich rodzinom.

 

 


 

Na terenie Powiatu Olsztyńskiego działa wiele instytucji których działania skierowane są na pomocy dziecku i rodzinie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W załączniku znajdą Państwo wykaz wcześniej wspomnianych instytucji wraz z adresami oraz numerami telefonów.

W załączniku dane instytucji.

 


 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png