Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Nowe kryteria dochodowe

 

Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od stycznia 22 r. do świadczeń z pomocy społecznej to:

 

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł
 • dla osoby w rodzinie –600 zł

Podwyższone zostaną także niektóre świadczenia:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 1837 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą- 721zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1450 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego -719 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego - 345zł.          

 

 


 

Kryteria Przyznania Świadczenia:

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. :

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 złotych, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz  innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne według Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym określone typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

 

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (art. 2 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.

 

FORMY POMOCY

I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

1. ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

2. ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje na podstawie art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

3. ZASIŁEK CELOWY

Przyznawany na podstawie art. 39 Ustawy o Pomocy Społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającą  dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. (art. 39 a Ustawa o Pomocy Społecznej)

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Specjalny zasiłek celowy

Przysługuje na podstawie art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej).

 

II ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • Schronienie - Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie 
 • Niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
 • Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem według przyjętych zasad i norm w społeczeństwie lokalnym.

Pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielana jest osobom i rodzinom niezależnie od kryterium dochodowego.

 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 • składki na ubezpieczenia społeczne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.
 • mieszkanie chronione (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej)

 

W ramach pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Programowi „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowane są działania w zakresie:

Dożywianie:

 • dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (uczęszczającym do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum)
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach o których mowa w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom wyżej wymienionych jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy Ustawy o Pomocy Społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

P O M O C

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. :

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świątkach (z pracownikiem socjalnym) w celu załatwienia niezbędnych formalności do przyznania pomocy, rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej, materialnej i rodzinnej oraz w przypadku wystąpienia i chęci rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Uzyskanie pomocy jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań:

 • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach
 • przedłożeniu niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń (do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • spełnianiu kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r.,
 • stwierdzeniu przez pracownika socjalnego braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby bądź rodziny.

Decyzja przyznająca Pomoc osobie lub rodzinie w formie pieniężnej lub niepieniężnej wydawana jest w postaci pisemnej po złożeniu wymaganych dokumentów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy należy się zgłosić do pracownika socjalnego w godzinach pracy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach.

 

TEREN POSZCZEGÓLNYCH

PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

 

 

Pracownik socjalny

 

 

Rejon

 

Miejscowości

 

 

PANI

JADWIGA

MISIEWICZ

 

 

 

REJON I

 

KALISTY

DĄBRÓWKA

KŁOBIA

KOMALWY

KONRADOWO

WORŁAWKI

ŻARDENIKI

KLONY

DRZAZGI

JANKOWO

 

 

PANI

MONIKA

JEGLIŃSKA
 

 

 

 

REJON II

 

ŚWIĄTKI

ŁUMPIA

BRZYDOWO

WŁODOWO

BRZEŹNO

 

 

 

PANI

KAMILA

CEGIEŁKA
 

 

 

 

 

REJON III

 

 

GARZEWO

SKOLITY

GOŁOGÓRA

KWIECEWO

RÓŻYNKA

 

 

 

 

     

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach z siedzibą 11-008 Świątki 87, posiadający REGON: 004453738, NIP 739-30-29-204, e-mail: gops@swiatki.pl, tel. 89 526 00 87, fax. 89 616 98 22.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski, tel.: (+48) 511 793 443, e-mail: kontakt@idpo.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań pomocy społecznej oraz w celu realizacji statutowych zadań administratora danych. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, doradcze, informatyczne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie, przez okres wskazany w normatywie kancelaryjnym obowiązującym u administratora danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. do sprostowania danych;
  3. do sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e)
  4. do ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa; tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Odmowa skutkować będzie brakiem możliwości realizacji pomocy społecznej, o której mowa w pkt. 3.
 9. Dane osobowe nie będą profilowane, nie będą również służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Program Operacyjny POmoc Żywnościowa 2014-2020

1503389357.816fead01.png